Dấu * là phần không được để trống
Vị trí trường Trần Phú